Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Prodávající:

Michal Nutil

IČ: 01867601

DIČ: CZ9405243287

se sídlem: Hoděšovice 54, 53401 Býšť

email: info@fubo.cz 

telefon: +420 606 519 172

www.fubo.cz

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), nebo v rámci své podnikatelské činnosti (oba typy zákazníků dále společně jako „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fubo.cz (dále je „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí. Zároveň kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s obsahem obchodních podmínek a reklamačního řádu. Kupující pak prohlašuje, že byl na existenci obchodních podmínek a reklamačního řádu náležitě upozorněn a měl možnost se s jejich obsahem řádně a dostatečně seznámit.
 5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

Článek II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

Článek III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího na adrese fubo.cz. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí objednávky kupujícího, které zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Společně s tímto potvrzením jsou kupujícímu zasílány také tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu. Takto uzavřená kupní smlouva je závazná a lze ji měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran nebo za splnění zákonem stanovených podmínek.
 2. Prodávající je před dodáním zboží oprávněn odstoupit od smlouvy bez dalšího v případě
  1. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem, nebo
  2. pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, nebo
  3. pokud je prodávajícímu známo že kupující již v minulosti porušil kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím.
 3. Kupní smlouva není uzavřena také v případě, kdy má prodávající důvodné pochybnosti o identitě nebo pravosti údajů uvedených kupujícím, a v případě, kdy na straně prodávajícího došlo ke zjevné chybě v informacích o zboží nebo jeho ceně. V případě chyby na straně prodávajícího bude kupující o této skutečnosti prodávajícím vyrozuměn na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Zároveň bude kupujícímu zaslána nová nabídka na uzavření kupní smlouvy se správnou cenou zboží. Pokud kupující prodávajícímu tuto nabídku potvrdí, jedná se o uzavření nové kupní smlouvy.
 4. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím nebo neuzavření kupní smlouvy bude kupujícím vrácena již uhrazená kupní cena nebo její část.
 5. Kupující provádí objednávku zboží výhradně těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Prodávající tedy výslovně nepřijímá objednávky zboží adresované mu prostřednictvím e-mailové zprávy, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě odlišně.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že byl seznámen se zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Článek IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Článek V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601142927/2010, vedený u FIO banka a.s.,
  2. bezhotovostně převodem na slovenský bankovní účet prodávajícího č. 2301247479/2010, vedený u FIO banka a.s., vedený v měně EURO,
  3. dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
  4. online platební kartou prostřednictvím platební brány pays.cz s.r.o.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6. Kupující smí jako způsob dodání zboží během objednávání zvolit jeden z následujících způsobů:
  1. na adresu určenou kupujícím objednávce
  2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
  3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 7. V případě, že kupující zvolí jako způsob doručení osobní odběr a zároveň bude kupní cena za zboží uhrazena předem, vydá prodávající zboží pouze po ověření totožnosti kupujícího z jeho dokladu totožnosti.
 8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Vyžaduje-li to zvláštní povaha zboží nebo není-li z objektivních důvodů konkrétní zboží možno doručit způsobem, který kupující v objednávce zvolil, vyrozumí o této skutečnosti kupujícího prodávající bez zbytečného odkladu. Současně s tím mu navrhne jiný vhodný způsob dopravy a případně jej poučí o změně ceny za dopravu. Nesouhlasí-li kupující se změnou způsobu dopravy, je oprávněn objednávku zrušit. Nedohodnou-li se strany na změně způsobu dopravy nejpozději do 10 dnů ode dne vyrozumění prodávajícího, je oprávněn objednávku zrušit rovněž prodávající. V případě, kdy se změna týká pouze změny v osobě dopravce a nedochází k navýšení ceny za dopravu, je prodávající oprávněn provést změnu způsobu dopravy bez souhlasu a vyrozumění kupujícího.
 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

Článek VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud spotřebitel uzavřel kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být v uvedené lhůtě prodávajícímu odesláno prodávajícímu. Odstoupení může být odesláno na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy případně na adresu sídla prodávajícího.
 2. V odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede své identifikační objednávky, číslo objednávky, data nákupu, zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká spolu s jeho kupní cenou, celkovou částku, jejíž vrácení požaduje, a číslo účtu, na který žádá o vrácení kupní ceny. Pro odstoupení může spotřebitel využít vzorový formulář dostupný zde. Přijetí odstoupení od smlouvy potvrdí prodávající na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 3. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle tohoto článku vrátí prodávající kupující veškeré přijaté peněžní prostředky. Avšak cenu odpovídající dopravnému vrátí prodávající pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy. Finanční prostředky budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na účet uvedený v odstoupení od smlouvy, případně jiným způsobem, který spotřebitel výslovně zvolí a uvede. Náklady spojené s vrácením finančních prostředků jiným způsobem nese kupující. V případě osobního vrácení zboží na prodejně prodávajícího budou finanční prostředky vráceny v hotovosti při předání zboží.
 4. Finanční prostředky dle tohoto článku však nebudou vráceny dříve, než spotřebitel vrátí zakoupené zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství, nebo dříve než prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží je spotřebitel povinen odeslat na adresu sídla prodívajícího, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, případně ve shodné lhůtě prodávajícímu odeslání zboží prokázat. V případě, že takto nebude učiněno a zboží nebude ve stanovené lhůtě odesláno prodávajícímu nebo nebude prokázáno jeho odeslání, není učiněné odstoupení od smlouvy platné a spotřebiteli tak nemůže být vrácena kupní cena.
 6. V případě, že vrácení zboží není již možné, jelikož bylo zničeno nebo spotřebováno, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je zboží vráceno poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody. Všechny nároky smí prodávající započíst proti částce, jež má být spotřebiteli vrácena, a spotřebiteli tak vrátit pouze takto poníženou částku.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, depilátory apod.),
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Prodávající tímto informuje a kupující bere na vědomí, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. V případě zboží, které nemůže pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese náklady na vrácení zboží také kupující.

 

Článek VII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva kupujícího z vadného plnění upravuje reklamační řád, jež je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je dostupný zde.

 

Článek VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

Článek IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Článek X.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a dalšími příslušnými právními předpisy. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou a těmito Obchodními podmínkami.
 2. Kupující je povinen veškeré své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Toto platí zejména při vytváření zákaznického účtu či jiné registraci na webových stránkách prodávajícího a při objednávce a provedení nákupu na webových stránkách prodávajícího. O jakékoliv změně osobních údajů je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné, pravdivé a přesné.
 3. Osobní údaje předané kupujícím jsou zpracovávány prodávajícím, případně může prodávající zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu – zpracovatele. Kupujícím předané osobní údaje nejsou prodávajícím bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Toto neplatí v případě, že pro prodávajícího zpracovává osobní údaje zpracovatel.
 4. Zaškrtnutím odpovídajícího políčka v objednávkovém formuláři na webových stránkách prodávajícího uděluje kupující výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami či závodem prodávajícího, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je kupujícím udělován zcela dobrovolně a jeho udělením není podmíněno učinění objednávky, respektive uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Dříve udělený souhlas může kupující kdykoliv odvolat a to písemně na adresu sídla prodávajícího či na emailovou adresu uvedenou v záhlaví. Souhlas je udělován na dobu deseti let, nebo do jeho odvolání.
 5. Internetové stránky prodávajícího využívají tzv. cookies, přičemž kupující souhlasí s jejich ukládáním na jeho počítač. V případě, že to nebrání nákupu na internetových stránkách prodávajícího nebo plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího, může kupující souhlas udělený dle tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 6. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího uvedených v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 10. 2021