Reklamační řád

Reklamační řád

 

Prodávající:

Michal Nutil,

IČO: 01867601,

DIČ: CZ9405243287,

se sídlem Hoděšovice 54, 534 01 Býšť

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícím u prodávajícího, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího spojená s vadami zboží.
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, a tedy i s tímto Reklamačním řádem a zároveň tedy potvrzuje, že je s tímto reklamačním řádem seznámen a že s ním souhlasí.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou odůvodněnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se jedná o prodlení na straně kupujícího a veškeré i zákonem stanovené lhůty se pak adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 4. Tento reklamační řád se užije jak na kupujícího, který je spotřebitelem, tak na kupujícího, který je podnikatelem a jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 5. Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené na internetových stránkách fubo.cz. Případné další služby poskytované prodávajícím se řídí výhradně podmínkami dané služby.

 

Článek II.

Odpovědnost Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zakoupená zboží při převzetí nemá vady a je dodáno ve sjednaném množství. Prodávající zejména zaručuje, že v době převzetí zboží kupujícím:
  1. má zboží vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Daňový doklad ke Zboží, případně záruční list, jsou kupujícímu zasílány prostřednictvím e-mailu, zadaného v rámci objednávky. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
 3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Požaduje-li kupující přiměřenou slevu z kupní ceny, stanoví výši slevy v závislosti na charakteru, závažnosti a povaze vady prodávající.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 6. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
  1. je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  4. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním (vč. chybné montáže či postupu při sestavování), skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Článek III.

Záruční doba

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12 měsíců, přičemž prodávajícího kupujícího o této skutečnosti vyrozumí při koupi zboží a v objednávce. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.
 2. U spotřebního zboží s omezenou trvanlivostí vyznačenou na obalu se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje pouze do takto vyznačeného data.
 3. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží ze strany Kupujícího. V případě, že je zboží převzato k opravě záruční doba neběží. V případě výměny zboží v rámci dříve uplatněné reklamace nepočíná běžet nová záruční doba, ale pokračuje původní záruční doba.
 4. Kupující musí uplatnit svá práva z vadného plnění bezodkladně poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu může být důvodem pro odmítnutí reklamace.
 5. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Článek IV.

Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího elektronicky na adrese info@fubo.cz z emailové adresy uvedené při objednávce zboží, poštou na adrese Tyršova 536, Třebechovice pod Orebem 503 46, nebo osobně na adrese FUBO gym Čajkovského 2075/10A, Hradec Králové.
 2. V případě uplatnění reklamace elektronicky je kupující povinen odeslat reklamované zboží do sedmi dnů na adresu uvedenou v reklamačním řádu. Pokud nebude zboží ve stanovené lhůtě doručeno, nebude k reklamaci přihlíženo.
 3. Kupující je povinen ke zboží přiložit listiny prokazující koupi zboží a další doklady, které se zbožím obdržel, zejména pak záruční list. Kupující je dále povinen při uplatnění reklamace uvést výrobek, jehož se reklamace týká, detailní popis vady výrobku a požadovaný nárok z reklamace vyplývající.
 4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 5. Zboží je kupující povinen předat kompletní s veškerými jeho součástmi a příslušenstvím. Zboží je kupující povinen předat čisté v souladu s hygienickými zásadami. Kupující je povinen poskytnou Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.
 6. Prodávající bude kupujícího informovat o přijetí reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace, respektive reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Článek V.

Vyřízení reklamace

 1. V případě že je kupující zároveň spotřebitelem, vyřídí prodávající reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Tato lhůta může být prodloužena na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Do této lhůty není započítávána doba nezbytná pro odborné posouzení vady, o které bude prodávající kupujícího informovat. Nevyřízení reklamace v této lhůtě je ze zákona považováno za podstatné porušení smlouvy. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že je kupující podnikatelem.
 2. Prodávající je povinen o uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol, který dále slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou údaje o vadě uvedené kupujícím, identifikační údaje a kupujícím zvolený způsob vyřízení reklamace. Kupující není dále oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit zvolený způsob vyřízení situace. Toto neplatí v případě, kdy jím zvolený způsob řešení reklamace není možné provést nebo provést ve stanovené lhůtě. O této skutečnosti bude kupující prodávajícím informován.
 3. Kupující, jenž je zároveň spotřebitelem, má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. Tyto náklady představují zejména poštovné spojené se zasláním reklamovaného zboží. V tomto případě musí kupující o proplacení těchto nákladů požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. V případě neoprávněné reklamace nese náklady spojené s uplatněním reklamace vždy kupující.
 4. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případě, že zboží nebo jeho součásti jsou znečištěny, či v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a zásadami.
 5. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Po vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace zasláno na adresu kupujícího. Pokud bylo zboží předáno osobně na shora uvedené pobočce, proběhne předání zboží opět na této pobočce. Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace.
 7. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek VI.

Práva z odpovědnosti za vady zboží

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. II tohoto reklamačního řádu, jedná se o vadu. S ohledem na povahu vady se může jednat o nepodstatné nebo podstatné porušení kupní smlouvy. Podstatným porušením smlouvy je vada v takovém případě, kdy by kupující v očekávání takovéto vady kupní smlouvy neuzavřel.
 2. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující, jež je zároveň spotřebitelem, dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
 3. V případě uplatnění práva na dodání nového zboží vad, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Je-li však toto vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jedná-li se o snadno opravitelnou vadu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 4. V případě opakované zcela shodné vady, pro kterou není možné zboží řádně užívat, může kupující, jež je zároveň spotřebitelem, požadovat dodání nového zboží nebo součástí. Toto právo může takovýto kupující využít při třetí výskytu zcela shodné vady. Stejné právo může kupující, jež je zároveň spotřebitel, uplatnit také v případě, že zboží bylo již nejméně třikrát opravováno pro různé odstranitelné vady.
 5. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy, neuplatní právo na dodání nového zboží bez vady a ani neuplatní právo na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Stejný nárok pak má kupující také v případě, že prodávající nemůže obstarat nové shodné zboží bez vad, vyměnit součást nebo zboží opravit.
 6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží na vadu výslovně upozornil. To samé platí i v případě, kdy kupující sám svým jednáním vadu úmyslně způsobil.
 7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo jako zboží nižší jakosti, nemá kupující, jež je zároveň spotřebitelem, právo na výměnu takového zboží. V tomto případě má takovýto kupující pouze právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Kupující, jež je zároveň spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy dle OZ a zákona o ochraně spotřebitel. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě účinné od okamžiku, kdy je toto písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla. V tomto případě si pak smluvní strany vrátí veškeré dosud poskytnuté plnění. Kupující je zejména povinen vrátit kompletní zboží, včetně veškerých jeho součástí, příslušenství a originálních obalů.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.
 3. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1.5.2022.