Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Prodávající:

Michal Nutil

IČ: 01867601

DIČ: CZ9405243287

se sídlem: Hoděšovice 54, 53401 Býšť

email: info@fubo.cz 

telefon: +420 606 519 172

www.fubo.cz

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.
 2. Prodávající pro ochranu osobních údajů nejmenoval pověřence.

 

Článek II.

Informace o správci osobních údajů

 1. Identifikační údaje správce osobních údajů jsou následující

Jméno a příjmení správce:     Michal Nutil

IČO:                                       018 67 601

Sídlo:                                      Hoděšovice 54, 53401 Býšť

Email:                                    info@fubo.cz

Webové stránky:                    www.fubo.cz

 

Článek III.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem poskytování plnění na základě učinění objednávky na internetových stránkách fubo.cz, respektive na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Pod tento účel spadá také zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu kupujícího. K takovémuto zpracování je prodávající v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů oprávněn i bez dílčího výslovného souhlasu kupujícího.
 2. Prodávající dále zpracovává osobní údaje kupujícího v případě, že má na jejich zpracování oprávněný zájem. Takovéto zpracování zahrnuje zpracování za účelem dokumentace transakcí a poskytnutých plnění, hájení a uplatňování práv prodávajícího, vyřizování připomínek a dotazů kupujících a dalších osob navštěvujících webové stránky prodávajícího a pro zasílání marketingových sdělení.
 3. Prodávající dále zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem plnění právních povinností prodávajícího stanovených mu zákonem či orgány veřejné moci.
 4. V případě, že si kupující nepřeje, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány za účelem zasílání marketingových sdělení, tj. aktuálních nabídek o produktech a službách prodávajícího, může jejich přijímání odmítnout. Zasílání marketingových sdělení je možné odmítnout kliknutím na příslušné pole v zápatí každého marketingového sdělení, či na e-mailové adrese uvedené v záhlaví.

 

Článek IV.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje, které mu byly kupujícím poskytnuty při uskutečnění objednávky, respektive při uzavření kupní Dále pak jsou zpracovávány osobní údaje vzniklé činností prodávajícího v souvislosti s plnění smluvních povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k jehož dosažení byly shromážděny.
 2. Osobní údaje získané dle odst. 1 tohoto článku jsou zpracovávány automatickým zpracováním, avšak pouze v nepatrné míře bez právních účinků nebo dopadu do sféry zájmu kupujícího.

 

Článek V.

Předávání osobních údajů

 1. Osobní údaje nejsou bez souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. Osobní údaje kupujícího nejsou poskytovány za účelem obchodování.
 2. Výjimkou je předávání osobních údajů třetím osobám v nezbytných případech. Těmito osobami pak mohou být subjekty poskytující prodávajícímu právní, daňové a jiné poradenství, přepravní a poštovní společnosti či další obdobné subjekty. Těmto osobám jsou osobní údaje kupujícího zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou, zejména na dobu poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a obdobných povinností, plnění povinností stanovených právním řádem, či výkon oprávněných zájmů prodávajícího.
 3. Osobní údaje mohou být na základě rozhodnutí soudního, správního či orgánu činného v trestním řízení předány také těmto orgánům, avšak pouze v případech předvídaných platnou právní úpravou.

 

Článek VI.

Doba zpracování

 1. Prodávající zpracovává a ukládá osobní údaje pouze na dobu nutnou pro naplnění účelu, za nímž byly sesbírány. S ohledem na povinnosti prodávajícího plynoucí z právních předpisů, zejména na povinnosti prodávajícího plynoucí z odpovědnosti za jakost a záruční plnění, běh promlčecích lhůt apod., jsou osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu pěti (5) let od ukončení smluvního vztahu a uplynutí záručních a jiných lhůt.
 2. Prodávající si ve výjimečných situacích vyhrazuje možnost na základě svého rozhodnutí odůvodněného zvláštními důvody zpracovávat osobní údaje i po uplynutí této doby, ne však déle než po dobu nezbytně nutnou.

 

Článek VII.

Práva subjektu osobních údajů

 1. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů má kupující jakožto subjekt zpracovávaných osobních údajů následující práva:
  1. právo na přístup k údajům
  2. právo na opravu osobních údajů
  3. právo na výmaz
  4. právo na omezení zpracování
  5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci
  6. právo vznést námitku proti zpracování
  7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má kupující za to, že jsou prodávajícím porušovány jeho práva související s ochranou osobních údajů.

 

Článek VIII.

Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

 1. Ke zpracovávaným osobním údajům prodávající či jeho zaměstnanci přistupují pouze v nezbytných případech a v takové míře, která je potřebná pro dožení účelu, pro který byly osobních údaje shromážděny. Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozmění.
 2. Prodávající může ke zpracování osobních údajů využít služeb zpracovatele osobních údajů. V tomto případě pak zpracovatel postupuju dle pokynů prodávajícího. Zabezpečení osobních údajů tímto není dotčeno.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupující, jež je právnickou osobou, se zavazuje seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů své zástupce, pracovníky a případně další osoby, které by mohly být zpracováním osobních údajů prodávajícím dotčeny.
 2. Pokud jsou osobní údaje poskytovány prodávajícímu třetí osobou, je tato osoba povinna o této skutečnosti informovat subjekt osobních údajů.

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 26. listopadu 2020